De Da Vinci
Spitsbergen 17, 2721 GP Zoetermeer, tel 079-5939714, e-mail: davinci@opoz.nl

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt gebruikt om allerlei activiteiten en evenementen, die jaarlijks plaatsvinden op school, te kunnen betalen. De leerkrachten van de school en de Ouderraad organiseren deze evenementen gezamenlijk; alle hierbij behorende kosten, van de inkoop van versnaperingen tot het schoolreisje toe, worden betaald met het geld van de ouderbijdrage. Voor al deze festiviteiten ontvangt de school namelijk geen financiële middelen. Zonder de ouderbijdrage zouden er dus geen evenementen voor de kinderen kunnen worden georganiseerd.

Wat is er vrijwillig aan de ouderbijdrage?
De term 'vrijwillige' ouderbijdrage is een nogal ongelukkige benaming. De overheid wil, dat de school de ouders wijst op het vrijwillige karakter van deze bijdrage. De overheid staat niet toe, dat een school de bijdrage koppelt aan de inschrijving van leerlingen, want onderwijs is gratis. Maar de overheid bepaalt wel dat ouders, die de ouderbijdrage weigeren te betalen, geen aanspraak kunnen maken op bepaalde voorzieningen en deelname aan evenementen door hun kind(eren).

De kosten
De regelgeving vanuit het ministerie bepaalt dat de scholen aan het begin van het schooljaar hun ouders duidelijkheid moeten geven over de kosten van het betreffende schooljaar. Daarom is in de eerste MR vergadering van schooljaar 2013/2014 besloten om de kosten van alle activiteiten die gedurende het schooljaar plaatsvinden (inclusief het schoolreisje) in de ouderbijdrage op te nemen.

De bijdrage is vastgesteld op € 60,- per kind.

De bijdrage is vastgesteld op € 42,50 per kind, als uw kind na 1 januari start op Da Vinci.

U kunt uw ouderbijdrage overmaken naar:

NL58 INGB 0004 7903 88 t.n.v. STG Opoz obs Da Vinci
o.v.v.de naam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit.

Graag ontvangen wij het bedrag liefst zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 18 september 2017 op onze rekening. Mocht u gebruik willen maken van gespreide betaling dan kan dit ook.
U kunt dat doen door per kind per periode € 20,- over te maken. Noteert u dan aub bij de betaling behalve de naam van het kind en de groep ook welke periode het betreft.

Periode   te betalen vóór:
1.            september 2017 
2.            oktober 2017
3.            november 2017 

Wat te doen, als u de ouderbijdrage wel wilt, maar niet kunt betalen?
In bijzondere omstandigheden kan door de directie, op verzoek van de betreffende ouder, een gedeeltelijke of gehele ontheffing van betaling van de ouderbijdrage worden verleend. U dient het verzoek tot ontheffing van de ouderbijdrage, met vermelding van redenen, in te dienen bij de directeur van de school Wim in 't Veld. Hij meldt uw verzoek uitsluitend aan de penningmeester van de Ouderraad. Gezamenlijk kijken zij naar een passende oplossing. Uw verzoek wordt verder niet bekend gemaakt. Schroom dus niet, maar meld het even. Anders krijgt u wellicht een betalingsherinnering toegestuurd en dat vinden wij in een dergelijke situatie heel vervelend.

We hopen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven over de ouderbijdrage, die gevraagd wordt voor de activiteiten die op onze school worden georganiseerd. Voor meer informatie kunt u terecht op www.postbus51.nl (kosten onderwijs)


Met vriendelijke groet,
Ook namens de Ouderraad

Wim in 't Veld
Directeur Basisschool Da Vinci

Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.