De Da Vinci
Spitsbergen 17, 2721 GP Zoetermeer, tel 079-5939714, e-mail: davinci@opoz.nl
Medezeggenschapsraad (MR)                         

De medezeggenschap op school is geregeld via de medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft inspraak in het beleid van de school en heeft dus een belangrijke rol in de koers die de school vaart.
De MR bestaat uit twee delen: de oudergeleding en de personeelsgeleding.
In beide geledingen zitten vijf leden met stemrecht die de belangen van de rest van de ouders en personeelsleden behartigen. Vijf ouders die gekozen worden door alle ouders van de school en vijf personeelsleden die gekozen worden door hun eigen collega's.
Deze tien personen praten en stemmen over beleidsplannen die door de directie worden ingebracht.
De MR heeft in de basis een controlerend karakter, maar is ook bevoegd beleidsmatig voorstellen te doen.
Van beide geledingen gaat één lid ook vier keer per jaar naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) om onze belangen op organisatieniveau te vertegenwoordigen.

Alle ouders/verzorgers van onze school zijn welkom om een MR-vergadering bij te wonen. Ouders/verzorgers kunnen plaatsnemen op de publieke tribune en kunnen tijdens het agendapunt 'spreekrecht' hun punten aangeven. Gedurende de rest van de vergadering mogen toehoorders niet meepraten.
Indien ouders/verzorgers een belangrijk punt hebben waarover ze met de directie van mening verschillen, is het handiger als ze dit met een lid van de MR bespreken, zodat deze dit op de agenda kan laten zetten.
U kunt in contact komen met de een MR-lid door deze aan te spreken of door te mailen naar:
mr.davinci@opoz.nl  Uw bericht komt dan in de mailbox van de secretaris van de MR.

De volgende MR-vergadering zal plaatsvinden op 12 juni 2018.

                   samenstelling MR                                 verslagen vergaderingen


Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.